Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİ KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ
Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. , iş alanındaki dikkat ve disiplinini kişisel verileri korumak açısından göstermektedir. Bu bakımdan Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. Anayasanın 20. Maddesi, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve her türlü ikincil dereceden yönetmelik, genelge gibi kişisel verileri düzenlemeye yarayan genel ve özel nitelikli mevzuatın hepsine uyarak kişisel verileri toplar, muhafaza eder ve gerektiğinde siler. 6698 sayılı kanun gereğince Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. “Veri Sorumlusu” olarak kanun ve mevzuatta bulunan yönergelere uygun şekilde hareket eder.
TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR:
Kişisel veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel verilerin işlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Kurum : Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
Veri işleyen :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 Veri kayıt sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
Seçme ve Yerleştirme Danışmanlığı: Açık pozisyonu olan işverene Uygun çalışan sağlamak için yapılan bazı değerlendirme sistemleridir.
Kişilik Envanter Testi- PiT® : 80 sorudan oluşan bu sorular iş hayatına dair 20 farklı sıfatın değerlendirilmesini sağlar. Adayın aynı zamanda hangi pozisyona uygun olduğunu da belirler.
HRWin – Akıllı Video Mülakat Uygulaması: Pozisyona ve kuruma özgü soru setleri hazırlanarak adaylar ön eleme sürecine tabii tutulur. Uzak lokasyonda bulunan adaylara mekân kısıtlaması olmadan online değerlendirilme sağlar.
Testler ve Sınavlar: C# ve SQL adaptif sınavları ile hem çoktan seçmeli hem de manuel kod yazımına dayalı sorular adaylara sorulur. Ayrıca; genel kültür ve genel yetenek sınavları da Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. nin talepleri doğrultusunda adaylara uygulanır.
1-VERİ SORUMLUSU OLARAK Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.
Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. , Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. No:252 TOBB İkiz Kuleleri C Blok Kat: 21-22-23 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet göstermektedir. Kanunda belirtildiği üzere Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. “Veri Sorumlusu ”dur.
2- Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA SEBEPLERİ
Veri sorumlusu şirket;
İstihdam yaratma,
Anlaştığı partner kurumların işe alım sürecini yönetme, destek sağlama veya altyapı hazırlama,
Bünyesine kullanıcılar tarafından yüklenen kişisel özgeçmişleri değerlendirerek uygun işverene aktarma,
İnsan kaynakları faaliyetlerinin devamı,
Akıllı mülakat sistemi ile adayla işvereni online ortamda buluşturma,
Kişileri mülakatlarla ve başkaca değerlendirme sistemleri ile uygun bir işe yönlendirme,
Kurumsal Kariyer sayfası tasarlama,
E-posta, telefon mesajı gibi iletiler yollama,
Bünyesinde bulunan başvuruları; şirketin insan kaynakları yönetimini ve portföyünü geliştirme amacıyla kullanma
gibi sebeplerle, ilgili kişinin genel ve özel nitelikli kişisel verilerini toplamakta ve Eksedra Bilişim Çözümleri ile diğer iş ortakları ile paylaşmaktadır. Eksedra Bilişim Çözümleri; hukuka, ahlaka, adaba ve mevzuata aykırı olarak kişisel veri toplamaz. İlgili olmayan kurumlarla bu bilgileri paylaşmaz. Dürüstlük kurallarına uygun hareket eder.
2- Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. ’nin VERİLERİ İŞLEME SEBEPLERİ
Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. , hukuki yükümlülüklerini yerine getirirken ve kendi alanıyla ilgili yaptığı işlerde verilen hizmet gereğince kişisel verileri depolamak ve işlemek durumundadır. Kişisel verileriniz Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. tarafından;
6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu
4857 sayılı İş Kanunu
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
492 Sayılı Harçlar Kanunu
5232 Sayılı Türk Ceza Kanunu
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
5809 Elektronik Haberleşme Kanunu
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
6102 Sayılı Ticaret Kanunu
4857 sayılı İş Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
Gerektiğinde ilgili kamu kurum ver kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,
V.s. ilgili mevzuat, amaçlarıyla kanunda belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.
3- Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. ’nin KİŞİSEL VERİLERİ AKTARMA NEDENLERİ
  Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, yetkilendirilmiş veri işleyen olarak sorumlu olan ve altyapı hizmetleri sunan Eksedra’ya, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, sözleşmesel ilişki kurulan ilgili tarafa, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara, dışarıya hizmet verildiği durumlarda danışmanlık verilen ya da istihdam sağlanan ilgili kuruma, altyapısını hazırladığımız sözleşmesel ilişkimiz bulunan şirket ya da şahıslara, yapılan mülakatların, sınavların ya da herhangi bir değerlendirme sistemimizde bulunan yöntemlerle alınan bilgilerin ilgili işverene, dışarıdan hizmet alınan danışmanlık, teknoloji ve eğitim şirketlerine aktarılabilmektedir. 
4- KİŞİSEL VERİLER NASIL TOPLANIYOR VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz; Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. tarafından kendisi yahut yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Altyapısı Eksedra Bilişim Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (HRPeak) tarafından hazırlanan şirketler bakımından, başvurular o şirkete yapılmaktadır. Şirket; verileri işe alım, terfi gibi insan kaynakları süreçlerinde kullanabilir. Yapılan Kişilik Envanter Testi, Akıllı Mülakat sistemi gibi sistemlerle alınan özel ve genel nitelikli kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı olarak toplanıp işlenmektedir.Bu kapsamda; BAŞVURUCU’nun “Ad-Soyad, Kimlik-ehliyet-pasaport bilgileri, cinsiyet, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, kan grubu, banka hesap bilgileri, medeni durum, askerlik bilgileri, eğitim bilgisi, log kayıtları, vesikalık fotoğraf, sağlık bilgileri, sertifikalar, iş tecrübesi, referanslar, aile durumunuza ilişkin bilgiler, sigara kullanma durumu, üye olunan topluluklar, hobiler, hedefler” tipindeki özel ve genel nitelikli kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. ’nin meşru menfaatleri, kurulan veya kurulacak olan sözleşme hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

5.VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. ’ye başvurarak kişisel verilerinizin;
İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.
Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, yazılı olarak Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. ’ ye iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.
Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. tarafından reddedilecektir. Veri işleyene başvuru hakkınız bulunmamaktadır.
Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. ’ nin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.
Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.